м. Харків,
вул. Полтавський Шлях,
146 ТЦ «Атлас»
Глоловна | Новини | 2019 год | ПрАт "Флас" повідомляє про чергові збори акціонерів
Новини

ПрАт "Флас" повідомляє про чергові збори акціонерів

08.04.2019
ФЛАС

Приватне акціонерне товариство «ФЛАС»

скорочено ПрАТ «ФЛАС», (далі-Товариство), код за ЄДРПОУ 22684950, місцезнаходження: 61022, м.Харків, майдан Свободи,5, під.1,к.118 повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2019 року о 15-00 за адресою: м.Харків, вул.  Полтавський шлях, буд.146, 3-й поверх.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись у день проведення зборів з 14-00 по 14-45 за місцем проведення зборів.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів буде проводитися на підставі переліку акціонерів, складеного у відповідності до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів – простих іменних акцій за емітентом ПрАТ «Колібрі», складеного депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України» станом на «24» квітня 2019 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

Перелік питань з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-х осіб, а саме Коновалова Олена Василівна - Голова лічильної комісії, Захаров Павло Валентинович - член лічильної комісії. 

 

  1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства
    Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Герасимову Оксану Миколаївну, Секретарем – Головатенко Наталью Валентіновну

По всім питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом:

«одна голосуюча акція – один голос». Затвердити – доповідь 5 хвилин, виступ 3 хвилини.

 

  1. Звіт генерального директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік. і основні напрямки діяльності в 2019 році.

Проект рішення:

      Затвердити звіт генерального директора про результати діяльності Товариства за 2018 рік. і основні напрямки діяльності в 2019 році. 

 

  1. Звіт ревізора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження його звіту та висновку.

Проект рішення:

      Затвердити звіт та висновок ревізора щодо відповідності фінансово-господарчих операцій Товариства в 2018 році чинному законодавству України та достовірності річної фінансової звітності.

 

       5.  Затвердження річної звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:  

Затвердити річну звітність Товариства за 2018 рік.

 

         6. Затвердження розподілу прибутків (порядку покриття збитків) Товариства і розміру дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення

Спрямувати прибуток, отриманий в 2018 році, на погашення(зменшення) збитків минулих періодів, дивідендів за результатами діяльності Товариства в 2018 році не нараховувати та не сплачувати.

         

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

2018 р.

2017 р.

Усього активів

37880,00

37779,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

80,7

394,0

Запаси

27572,7

25812,9

Сумарна дебіторська заборгованість

3622,1

3180,1

Гроші та їх еквіваленти

13,8

33,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-3575,5

-3646,3

Власний капітал

3388,2

-3459,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

140,7

140,7

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

4602,9

6255,6

Поточні зобов'язання і забезпечення

36665,3

34983,3

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

70,8

44,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1407

1407

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

50,31

31,27

 Для участі у зборах акціонер має надати паспорт або інший документ, що згідно законодавства посвідчує його особу, представник акціонера додатково надає довіреність (оригінал або належним чином посвідчення копія лишається у Товаристві).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна у робочі дня за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 13-00 та за місцем проведення зборів , а у день проведення зборів – за місцем їх проведення – до початку зборів. До дати проведення зборів акціонери мають право надавати письмові запитання щодо питань порядку денного зборів та отримувати на них письмові відповіді. Відповідальна особа – Захаров Павло Валентинович, телефон для довідок (057) 7667631.  

З детальною інформацією, стосовно прав, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також звернутись до керівництва для уточнення інформації.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України "Про акціонерні товариства", статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статт 35 Закону України «Про акціонерні товариства» :  http://www.flas.com.ua/.

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ ТА ГОЛОСУЮЧИХ АКЦІЙ

СТАНОМ НА ДАТУ СКЛАДАННЯ ПЕРЕЛІКУ ОСІБ, ЯКИМ НАДСИЛАЄТЬСЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

Загальна кількість акцій станом на 29.03.2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФЛАС», які відбудуться 30 квітня 2019 року: 1407 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 29.03.2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФЛАС», які відбудуться  30 квітня 2019 року: 1407 штук.

 

Генеральний директор                                                                               Левченко В.Н.

Попередня новина
ЖК "Полтавский Шлях, 144": хроника строительства
Наступна новина
ПрАт "Флас" повідомляє